Služby a terapie

Odborné činnosti
 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia- začleňovanie klientov do spoločnosti
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia
Obslužné činnosti
 • ubytovanie
 • stravovanie – sa poskytovalo podľa stanovených stravných jednotiek s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
Ďalšie činnosti

a) vytváranie podmienok pre:

 • prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín
 • úschova cenných vecí
 • vzdelávanie
 • záujmovú činnosť (je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby)

 

b) poskytovanie:

 • osobného vybavenia (to je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby, ktoré sa poskytujú fyzickej osobe umiestnenej v celoročnej forme pobytu a táto fyzická osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama)
  zabezpečenie záujmovej činnosti
 • návštevy kultúrnych a spoločenských organizácií a inštitúcií
 • návštevy v zariadeniach sociálnych služieb
 • organizovanie celodenných výletov
 • sprievod klientom na športových hrách
 • realizácia terapeutických a záujmových aktivít klientov
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít s klientmi
 • organizovanie a príprava výstav produktov práce pracovno-terapeutických dielní
Kvalifikované terapie a činnosti realizované s klientmi

Bazálna stimulácia

je jednou z ošetrovateľských a liečebných metód. Táto metóda umožňuje vnímať pacientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase.

 

Snoezelen

je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám, deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu, pacientom s demenciou, a chronickými chorobami. Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.

 

Ergoterapia

v preklade znamená liečenie prácou. Vychádza z predpokladu, že človek má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho zdravia a života práve pracovnými návykmi a aktivitami. Ergoterapia sa však využíva aj na zlepšenie telesných a mentálnych funkcií a často býva aj súčasťou rehabilitácie.

 

Sociálna terapia

Socioterapia je terapia sociálnych vyťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky, psychoterapie, socialnej práce, špeciálnej pedagogigy, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a v jeho sociálnom systéme.

 

Muzikoterapia

Muzikoterapia predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia. Muzikoterapeutický proces slúži buď k nadobudnutiu zdravia, alebo k stabilizácii adaptácie na zdravotné či životné problémy a podporuje integráciu osobnosti. Muzikoterapia využíva cielene zvuk a hudbu v procese navodenia teraputickej zmeny – význam zvuku a hudby v muzikoterapeutickom procese osvetľuje a cielene s nimi pracuje.

 

Animoterapia

Animoterapia znamená liečebné pôsobenie pomocou zvierat. Táto špeciálna liečebná terapia spočíva vo využití pozitívneho vplyvu zvieraťa na psychické, fyzické, aj emocionálne zdravie človeka. Animoterapia sa využíva pri liečbe ľudí všetkých vekových kategórií, od malých detí po seniorov a pri rôznych zdravotných problémoch. Terapia má výborné využitie aj napríklad pre telesne postihnutých s detskou mozgovou obrnou, svalovou dystrofiou, epilepsiou, kedy sa zlepšuje jemná a hrubá motorika a celkovo pohybové ústrojenstvo týchto ľudí.

 

Fyzikálna terapia a Fyzioterapia

Fyzikálna terapia je liečebný systém, ktorý využíva účinky rozličných druhov fyzikálnych javov na ľudský organizmus. Jedná sa o využívanie fyzikálnych podnetov, ktoré vyvolávajú v organizme požadované zmeny. Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka.

 

Farmakoterapia

Farmakoterapia je liečenie pomocou liekov.

 

Činnostná terapia

sa prostredníctvom zapájania človeka do zmysluplných a tvorivých činností snaží rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie.

 

Pracovná terapia

je činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

 

Gardenterapia

záhradná terapia prostredníctvom činností a aktivít v záhrade podporuje vitálne funkcie organizmu, kardiovaskulárny systém a svalová aktivita umožňuje lepšie vnímanie vlastného tela a pozitívne ovplyvňuje náladu. Gardenterapia aktivuje senzorické receptory a psychické procesy – myslenie, vnímanie, priestorovú a časovú orientáciu, pamäť, učenie, kreativitu.

 

Dramatoterapia

je pôsobenie na osobnosť človeka, keď hraná rola jednotlivca je súčasťou dramatickej situácie, dramatického príbehu. Terapia pomáha rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, tvorivosť, empatiu i fantáziu. Umožňuje lepšie si uvedomovať seba v priestore, v rôznych situáciach a vo vzťahoch a dostať svoje správanie viac pod kontrolu. Hranie roly sa využíva na rozšírenie výrazových prostriedkov a uľahčenie pochopenia iných ľudí.

 

Arteterapia

je aktivita využívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sabavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnúť odstránenie alebo zmierenie ťažkostí zdravotne postihnutého človeka.

 

Canisterapia

je druh animoterapie, pričom sa ako médium pre liečebné aktivity využíva pes.

 

Biblioterapia

je terapeutická činnosť realizovaná vhodne programovaným čítaním kníh a ostatných tlačovín.

 

Hydroterapia

je súčasťou fyzikálnej terapie, pričom sa realizuje liečba vodou, využíva sa tlak a vztlak, teplo.

 

Termoterapia

je súčasťou fyzikálnej terapie, pričom sa realizuje liečba teplom a chladom.

 

Reminiscenčná terapia

je aktivizačná a validačná metodika, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť človeka a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje. Využíva sa u klientov s rôznymi formami demencie, ale i iných mentálnych postihnutiach. Cieľom reminiscenčnej terapie je zlepšenie mentálneho stavu človeka a odstránenie alebo aspoň zmiernenie jeho mentálnych a psychických ťažkostí.

Terapeutická činnosť s klientmi je realizovaná na oddeleniach:
oddelenie pracovnej terapie, oddelenie výchovy (v DSS je vytvorená i elokovaná trieda ŠPZŠ), oddelenie stimulačných terapií, oddelenie týždenného a celoročného pobytu a oddelenie Moyzesova.

SNOEZELEN certifikát

BAZÁLNA STIMULÁCIA certifikát