Štatutárny zástupca:
riaditeľka: Ing. Dagmar Rechtoriková
mobil:+421 (0) 905 200 577
e-mail: dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk

Všeobecný kontakt
Tel.: +421 (0) 41 565 1745
Mobil: +421 (0) 0905 847 335
e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk


Kontakty na ďalších pracovníkov a jednotlivé úseky zariadenia

Sociálny pracovník – administratíva, žiadosti

Mgr. Zuzana Kremeňová
Andrea Pláňavská
tel: +421 905 847 335
e-mail: dsszagorazda.socialne@vuczilina.sk

Úsek sociálnej práce, sociálnej rehabilitácie a výchovy

Mgr. et Mgr. et Mgr. Peter Gürtler
tel: +421 918 344 067
e-mail: peter.gurtler@vuczilina.sk

Úsek opatrovateľstva, ošetrovateľstva, rehabilitácie, pracovnej terapie a hygieny

Mgr. Marcela Ohradková
tel: +421 905 200 578
e-mail: marcela.ohradkova@vuczilina.sk

Úsek stravovania

Ľudmila Klučincová
tel: +421 905 668 226
e-mail: ludmila.klucincova@vuczilina.sk

Ekonómka

Bc. Miroslava Mičundová
tel: +421 905 847 335
tel: +421 41 565 1745
e-mail: miroslava.micundova@vuczilina.sk

Odborný mzdový účtovník - personalista

Mgr. Janka Blanárová
tel: +421 905 847 335
tel: +421 41 565 1745
e-mail: dsszagorazda.pam@vuczilina.sk

Pracovisko - Moyzesova 27, Žilina

tel: +421 905 847 334
e-mail: peter.gurtler@vuczilina.sk
e-mail: marcela.ohradkova@vuczilina.sk

Oddelenie týždenného a celoročného pobytu

Mgr. Marcela Ohradková
tel: +421 905 200 578
e-mail: marcela.ohradkova@vuczilina.sk


Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina
IČO: 647691 – DIČ 2020689297

       

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA (DSS SYNNÓMIA)  bol zriadený Žilinským samosprávnym krajom na základe zriaďovacej listiny č. 98/07677-023 zo dňa 1.7.1998 dodatku č. 1 –spis č. 2001/12721-024 k zriaďovacej listine zo dňa 1.1.2002, dodatku č. 2 – spis č. 140/2004/OSV – 001 z 1.1.2004 a dodatku č. 3 – spis 3496/2010/OSV-014 z 1.6.2010 ako rozpočtová organizácia ŽSK s právnou subjektivitou. Do registra poskytovateľov sociálnych služieb bol DSS SYNNÓMIA zapísaný 23.11.2009 v zmysle Zákona o sociálnych službách, §38.

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Právna forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou
Štatutárny zástupca: Ing. Dagmar Rechtoriková

Napíšte nám správu

3 + 14 =


Ako sa k nám dostanete